Podstawowe obowiązki kierownika budowy w zakresie BHP

Do zadań kierownika budowy należy nie tylko czuwanie nad realizacją zadań wynikających z planów i projektów. Jako osoba zarządzająca pracą innych osób, zobowiązany jest on również do przestrzegania przepisów BHP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podległym mu pracownikom. Kierownik budowy ma między innymi obowiązek:
– takiego zorganizowania pracy na podległej budowie, aby odbywała się ona z zachowaniem przepisów BHP,
– planowania i realizacji działań zmierzających do wyeliminowania istniejących zagrożeń oraz mogących wystąpić w przyszłości,
– informowania pracowników o zmianach w zakresie planowanych działań mających na celu eliminację zagrożeń,
– bieżące informowanie pracowników o pojawiających się nowych zagrożeniach,
– zapobieganie przebywaniu na budowie osób nieupoważnionych,
– wstrzymanie budowy w przypadku wystąpienia zagrożenia i poinformowanie o tym odpowiednich organów lub służb,
– realizacja zaleceń wydanych przez organy kontrolujące sposób wykonywania pracy,
– odsunięcia od pracy osób, których stan zdrowia nie pozwala na jej wykonywanie,
– odsunięcia od pracy osób, co do których istnieje uzasadniona obawa, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– pilnowania czy podlegli mu pracownicy stosują się do wymogów BHP.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Tagi